Εισηγητές

ΚΕΠΕ – Οικονομία & Κοινωνία

Πρόδρομος-Ιωάννης Προδρομίδης

Ερευνητής Α Βαθμίδος, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
Ερευνητής του ΚΕΠΕ από τον Ιανουάριο του 2004. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών – ΑΣΟΕΕ, με: (α) Μεταπτυχιακούς τίτλους από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της
Pennsylvania των ΗΠΑ και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Essex της Αγγλίας. (β) Διδακτική εμπειρία στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. (γ) Πρόσθετες εμπειρίες ως συντονιστής/επιστημονικός υπεύθυνος ερευνών που ανετέθησαν από τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, τις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας της Πελοποννήσου κ.ά., καθώς και εκπρόσωπος του ΚΕΠΕ και της χώρας στην Επιτροπή για την Περιφερειακή Ανάπτυξη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. (δ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε θέματα οικονομικών της εργασίας, του χώρου, κλάδων ή αγορών και της ευρύτερης οικονομίας. (Τιμηθείς από την Ακαδημία Αθηνών για την ανάλυση των τοπικών εισοδημάτων στην Ελλάδα.). Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.kepe.gr/index.php/el/profil-cb/userprofile/pjprodr.

Πρόταση δημιουργίας Παρατηρητηρίου για την Έξυπνη και Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη

Η λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου μέσω του οποίου θα συγκεντρώνονται μετρήσιμες πληροφορίες και θα παρακολουθούνται διαχρονικά καίριοι δείκτες οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής υφής, καθώς και των άλλων πτυχών της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Καλαμάτας, θα εξυπηρετήσει την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας επιτεύξεως των επιμέρους στόχων της στρατηγικής για την Έξυπνη και Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη.
Η βάση μικροδεδομένων που θα σχηματιστεί θα επιτρέψει τον συνδυασμό των επιμέρους πληροφοριών και την περιοδική εκπόνηση εκθέσεων και μελετών από τους προτείνοντες, την σύνταξη αναφορών από υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και άλλων αναλύσεων από ενδιαφερόμενους τρίτους (ερευνητές, φοιτητές κ.ά.) που θα αιτηθούν ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία για την εκπόνηση διατριβών, προτάσεων κ.ά. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μια χρήσιμη μάζα/συλλογή ερευνών, η οποία μέσω ενός ψηφιακού αποθετηρίου (της βιβλιοθήκης του Παρατηρητηρίου) θα καταστεί προσπελάσιμη τόσο στους ασκούντες την πολιτική όσο και σε ενδιαφερόμενους φορείς, αλλά και στο ευρύ κοινό.
Ιδανικά, το Παρατηρητήριο θα συγκεντρώσει και καλές πρακτικές και ιδέες από την διεθνή βιβλιογραφία και θα χρησιμεύσει ως κόμβος υποβολών/συλλογής ιδεών από το κοινό για ωρίμανση. Όλα αυτά με απώτερο σκοπό τον έγκαιρο και στοχευμένο ανασχεδιασμό και την επιτυχή επίτευξη της πολιτικής για την Έξυπνη και Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη.

pjprodr [at] kepe.gr