Εισηγητές

ENIRISST+

Κυριακή-Μαρία Φαμέλη

Η Δρ. Φαμέλη Κυριακή – Μαρία είναι Φυσικός, με διδακτορικό στην «Αριθμητική Μελέτη της Κατανομής της Φωτοχημικής και Σωματιδιακής Ρύπανσης στην Ευρύτερη Περιοχή των Αθηνών μετά το 2004» (Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Στο παρόν στάδιο εργάζεται στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως επιστημονικός συνεργάτης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται α) στη δημιουργία και επικαιροποίηση βάσης δεδομένων εκπομπών ρύπων (κλασσικών και θερμοκηπικών) από ανθρωπογενείς και βιογενείς δραστηριότητες (έχει δημιουργήσει τη βάση δεδομένων εκπομπών FEI-GREGAA), β) στην μελέτη της αέριας και σωματιδιακής ρύπανσης σε διάφορους τύπους περιβάλλοντος (αστικό, νησιωτικό) με εφαρμογή συστήματος μετεωρολογικού-φωτοχημικού μοντέλων και ανάλυση δεδομένων από αισθητήρες καταγραφής της ποιότητας της ατμόσφαιρας και γ) στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Από το 2016 είναι μέλος του FAIRMODE (Forum for air quality modelling in Europe) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετέχοντας ενεργά στα working groups. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια, διαθέτει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών και είναι κριτής σε 11 διεθνή περιοδικά. Τέλος είναι υπεύθυνη για την παραγωγή, διαχείριση και προβολή προς το ευρύ κοινό πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε 3-ωρη βάση για 500 σημεία ενδιαφέροντος στην Ελλάδα μέσω της σελίδας www.meteo.gr (Ενότητα «ΡΥΠΟΙ»).

Αέρια ρύπανση: πηγές εκπομπών που την καθορίζουν και διαμόρφωση αστικού δικτύου σταθμών μέτρησης

Η μελέτη της ποιότητα της ατμόσφαιρας σε μια αστική περιοχή είναι πολύ σημαντική καθώς επηρεάζει τη δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον. Οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων και σωματιδίων μετρούνται με όργανα που χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους καταγραφής είτε για ορισμένη χρονική περίοδο είτε σε συνεχή βάση μέσω της διαμόρφωσης δικτύου σταθμών μέτρησης και καθορίζονται από ένα πλήθος παραγόντων όπως είναι οι πηγές εκπομπών, οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά, η μορφολογία του εδάφους αλλά και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του πληθυσμού που ζει και εργάζεται στην περιοχή ενδιαφέροντος. Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ENIRISST+ έχει διαμορφωθεί ένα δίκτυο αισθητήρων μέτρησης των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή του Ανατολικού και Κεντρικού Αιγαίου. Με αυτό τον τρόπο παρακολουθείται σε καθημερινή βάση η ρύπανση σε πόλεις – λιμάνια των νησιών του Αιγαίου και διευρύνεται η γνώση σχετικά με τους παράγοντες που τη διαμορφώνουν επιτρέποντας τη διαχείριση των επεισοδίων ρύπανσης και την εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή τους.