Εισηγητές

Ενέργεια & Περιβάλλον​

Θωμάς Μάγγος

Δρ. Θωμάς Ε. Μάγγος, Διευθυντής Ερευνών στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας & Καινοτόμων Τεχνολογιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “”Δημόκριτος”. Μετά τις βασικές του σπουδές στη Χημεία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ το 2007 έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το πειραματικό μέρος να εκπονείται στο Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC) που εδρεύει στην Ιταλία. Τα σημαντικότερα ερευνητικά του πεδία αποτελούν η ατμοσφαιρική χημεία και συγκεκριμένα η ποιότητα ατμόσφαιρας αστικού, εσωτερικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος καθώς και οι φωτοκαταλυτικές διεργασίες με εφαρμογές στη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Είναι συντονιστής & επιστημονικός υπεύθυνος ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων για το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» όπως LIFE+, H2020, FP7, REGGPOT. Είναι μέλος των ευρωπαϊκών ομάδων εργασίας για τον καθορισμό προτύπων CEN/TC264/WG15 (σωματιδιακή ύλη PM10/PM2.5) και CEN/TC386/WG2 (Φωτοκατάλυση/ καθαρισμός αέρα). Είναι υπεύθυνος για τη διαπίστευση του εργαστηρίου από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17025:2017 για μετρήσεις αερίων ρύπων. Διατελεί αναπληρωτής συντονιστής της ομάδας έργου του Indoor TG of ERNCIP (European Reference Network for Critical Infrastructure Protection) και έχει περισσότερες από 85 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 120 σε διεθνή συνέδρια ενώ είναι κριτής σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Μελέτη εκτίμησης προσωπικής έκθεσης κατοίκων της Μεσσηνίας σε ατμοσφαιρικούς ρύπους

Τα επίπεδα των συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων στο εξωτερικό περιβάλλον έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνών τα τελευταία χρόνια σε αντίθεση με την πληροφορία που αφορά στην προσωπική έκθεση των κατοίκων σε αυτούς. H μελέτη της προσωπικής έκθεσης των κατοίκων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιλαμβάνει τόσο την έκθεσή τους στους περιβαλλοντικούς ρύπους που κυριαρχούν στο εσωτερικό περιβάλλον των κατοικιών τους, όσο και αυτή που προέρχεται από τα επιμέρους περιβάλλοντα στα οποία δραστηριοποιούνται.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της προσωπικής έκθεσης αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού της Μεσσηνίας σε περιβαλλοντικούς ρύπους, εστιάζοντας τόσο στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των κατοικιών τους, όσο και στο σύνολο των επιμέρους περιβαλλόντων στα οποία κινούνται. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε η προσωπική έκθεση 134 εθελοντών (92 κατοικίες) στην περιοχή της Μεσσηνίας. Οι δειγματοληψίες έλαβαν χώρα τόσο κατά τη διάρκεια της ψυχρής όσο και κατά τη διάρκεια της θερμής περιόδου, ενώ η διάρκεια των μετρήσεων ήταν εβδομαδιαία. Οι δειγματοληψίες περιλαμβάνουν τόσο τεχνικές μέτρησης σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας αισθητήρες χαμηλού κόστους, όσο και δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων.
Οι ερευνητικοί στόχοι της έρευνας είναι:
1. Πειραματική αξιολόγηση της χρήσης αισθητήρων χαμηλού κόστους νέας τεχνολογίας και έλεγχος της αξιοπιστίας τους (QA/QC), ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται και σε μελέτες εκτίμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις αρχές.
2. Παρακολούθηση τόσο της ποιότητας του αέρα που επικρατεί στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των κατοικιών τους, όσο και της προσωπικής έκθεσης των εθελοντών, συμπεριλαμβανομένων και ευπαθών ομάδων πληθυσμού.
3. Χαρτογράφηση των συγκεντρώσεων στις οποίες εκτίθεται ο πληθυσμός στην ευρύτερη περιοχή της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας και δημιουργία ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων. Η βάση αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις αρχές στη λήψη μέτρων και αποφάσεων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών οχλήσεων.
4. Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο από τους εθελοντές (χρήση εξοπλισμού φιλικού προς τους χρήστες), παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να διερευνήσουν ποιες από τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο σπίτι ή στο εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο κινούνται, συντελούν στην αύξηση των επιπέδων των ατμοσφαιρικών ρύπων. Συνολικά, η προτεινόμενη έρευνα δεν στοχεύει μόνο στην ενημέρωση του πληθυσμού όσον αφορά στο πρόβλημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης, αλλά και στην ενεργοποίησή του για τη δημιουργία ενός πιο υγιεινού περιβάλλοντος διαβίωσής του.
5. Απεικόνιση της χρονικής διακύμανσης όλων των μετρούμενων περιβαλλοντικών παραμέτρων, συγκριτικά γραφήματα της θερμής και της ψυχρής περιόδου και γραφήματα απεικόνισης της προσωπικής έκθεσης στους ατμοσφαιρικούς ρύπους ανάλογα με το εκάστοτε περιβάλλον δραστηριοποίησης και τον τύπο της δραστηριότητάς τους.