Εισηγητές

Ανθεκτικότητα της Πόλης & Σχετικές Υποδομές

Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος

Σύστημα Καταγραφής Περιβαλλοντικών Προβλημάτων μέσω Έξυπνων Τηλεφώνων για Αποτελεσματικότερη Διαχείριση Δημοτικών Πόρων

Η κατανομή πόρων για τη διαθεσιμότητα ορισμένων τμημάτων για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάκαμψης είναι μεγάλης σημασίας στους δήμους. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση πιθανών καταστροφών στην περιοχή κάλυψης ενός δήμου παρέχει σιγουριά στους πολίτες. Οι πολίτες μπορούν να βοηθήσουν σε τέτοιες δυσλειτουργίες ενεργώντας ως ανθρώπινοι αισθητήρες στην άκρη μιας υποδομής για να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση στα κατάλληλα τμήματα που διορθώνουν τα προβλήματα. Ωστόσο, οι δήμοι έχουν περιορισμένους πόρους των τμημάτων για να χειριστούν επερχόμενα επείγοντα γεγονότα. Σε αυτή τη μελέτη, προτείνουμε ένα σύστημα πλήθους ανίχνευσης smartphone που βασίζεται στις αντιδράσεις των πολιτών ως ανθρώπινοι αισθητήρες στην άκρη μιας δημοτικής υποδομής για να συμπληρώσει τις δυσλειτουργίες που εκμεταλλεύονται τις περιβαλλοντικές δυνατότητες κατανομής τοποθεσίας crowdsourcing. Ένα νευρωνικό δίκτυο βραχυπρόθεσμης μνήμης (LSTM) έχει ενσωματωθεί για να μάθει την εμφάνιση τέτοιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Το LSTM είναι σε θέση να προβλέψει στοχαστικά μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, λειτουργώντας ως στοιχείο έγκαιρης προειδοποίησης του συστήματος. Ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή επαρκούς κατανομής πόρων του τμήματος για την αντιμετώπιση μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης