Εισηγητές

Ενέργεια & Περιβάλλον​

Καζαντζίδης Ανδρέας

“Ο Ανδρέας Καζαντζίδης είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την εκτίμηση και πρόγνωση διαφόρων ατμοσφαιρικών παραμέτρων με τη συνέργεια θεωρητικών μοντέλων και μετρήσεων. Η πειραματική του εμπειρία περιλαμβάνει την παρακολούθηση ατμοσφαιρικών παραμέτρων με διάφορους τύπους οργάνων αλλά και την ανάλυση δεδομένων και τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και αξιοπιστίας μετρήσεων της ατμόσφαιρας. Είναι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος, της επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας και Γεωφυσικής που εποπτεύει τη μελέτη του όζοντος και των επιπτώσεών του.”

Αιωρούμενα σωματίδια: ο ρόλος τους στο κλίμα και την ποιότητα αέρα

Τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στο κλίμα όσο και στην ποιότητα του αέρα. Οι μέτρησή τους από διαφορετικούς αισθητήρες και η μοντελοποίηση των φυσικοχημικών διεργασιών είναι σημαντικές για τη διαχείριση, τον καθορισμό στρατηγικών και τη λήψη αποφάσεων. Στην εισήγηση παρουσιάζεται μια ανασκόπιση των βασικών επιπτώσεων στο κλίμα και την υγεία αλλά και των απαιτήσεων που προκύπτουν στην παρακολούθηση της ποιότητας αέρα στο αστικό περιβάλλον.